Αρχική Ειδήσεις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑ...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

1684
0

«…Την προαναφερόμενη αίτηση δύναται να υποβάλει και κάθε ιδιοκτήτης/-τρια εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας αυτοτελών ακινήτων για το αυτοτελές ακίνητο, για το οποίο έχει ο ίδιος/-α ή οι δικαιοπάροχοι του τη νομή του κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια τουλάχιστον από την ημέρα του συμβάντος, που έχει υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές του θέματος, και χρήζει επισκευής ή ανα-κατασκευής».
2. Συμπληρώνεται στο τέλος της παραγράφου 3.2 του κεφαλαίου «3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» νέο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης δικαιούχος Σ.Σ. είναι κάθε ιδιοκτήτης/-τρια εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας αυτοτελών ακινήτων, για το αυτοτελές ακίνητο, που έχει υποστεί βλάβες και χρήζει επισκευής ή ανακατασκευής και νια το οποίο ο αιτών, σε υπεύθυνη δήλωση του αναφέρει ότι έχει ο ίδιος/-α ή οι δικαιοπάροχοι του τη νομή του κατά τα τελευταία είκοσι
χρόνια τουλάχιστον από την ημέρα του συμβάντος και τούτο είναι σε γνώση των λοιπών συγκυρίων. Η δήλωση συνοδεύεται απαραίτητα από όμοιου περιεχομένου
δήλωση δύο μαρτύρων, οι οποίοι δύναται να είναι οι συγκύριοι των ακινήτων. Για την αναγνώριση δικαιούχου της περίπτωσης αυτής, δεν απαιτείται συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών της εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας. Η εν λόγω διάταξη σκοπεί στην αναγνώριση δικαιούχου για την αποκατάσταση του ακινήτου και δεν αποτελεί
τεκμήριο νια την τροποποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του».
3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3.3 του κεφαλαίου «3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ», ως εξής:
«3.3. Η Σ.Σ. χορηγείται στους/στις δικαιούχους με τη μορφή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (Δ.Κ.Α.) από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα της πυρκαγιάς περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες
ιδιοκτησίες είτε όχι, χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Δ.Κ.Α. για όλες τις ιδιοκτησίες του και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες του χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Ατόκου Δανείου (Α.Δ.)».

Διαβάστε αναλυτικά εδώ:  ΦΕΚ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ