Αρχική Δελτία τύπου Τροποποίηση ΦΕΚ «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των...

Τροποποίηση ΦΕΚ «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018»

1231
0

Τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/ 3.8.2018 (Β΄ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

• για τη διευκόλυνση των πληγέντων κρίθηκε απαραίτητη η χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής στην περίπτωση επισκευής πληγέντων κτιρίων σε τρία (3) στάδια αντί για δύο (2) όπως και στην περίπτωση ανακατασκευής.
• για τη διευκόλυνση των πληγέντων είναι απαραίτητη η χορήγηση μεγαλύτερου ποσοστού Στεγαστικής Συνδρομής με την έγκριση της 1ης δόσης, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 8706/Α325/3.8.2018 (Β΄ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και 22492 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2178/05.06.2020 συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/ 20.12.2018 (Β΄ 5984) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./3247/Α325/ 13.5.2019 (Β΄ 1692) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, ως ακολούθως:
1. Την αντικατάσταση του εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 5.1 του κεφαλαίου 5 «ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ»:
« • Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα καθώς και την αντικειμενική αξία του ακινήτου.»
ως εξής:
« • Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα.»
2. Την τροποποίηση της παραγράφου 6.9 του κεφαλαίου «6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ως εξής:
«Σε περίπτωση που το πληγέν κτίριο δεν μπορεί να επισκευασθεί για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι ιδιοκτήτες/-τριες δικαιούνται Σ.Σ. ανακατασκευής σε άλλη θέση, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 της παρούσας απόφασης».
3. Την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Α1) της παραγράφου Α) «Ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτιρίου» του κεφαλαίου 7 «Τρόπος χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής Σ.Σ.»:
«Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και οι
επόμενες δύο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή»
ως εξής:
«Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε τρεις δόσεις ως εξής:
• Η πρώτη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Σ.Σ. και αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.
• Η δεύτερη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την περαίωση του φέροντος οργανισμού του νέου κτηρίου και αντι στοιχεί στο 30% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.
• Η τρίτη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την περαίωση του νέου κτηρίου και αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.»
4. Την αντικατάσταση της παραγράφου Β «Επισκευή κτιρίου» του κεφαλαίου 7 «Τρόπος χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής Σ.Σ.»:
«Β) Επισκευή κτιρίου
Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτιρίου, χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και η δεύτερη με την περαίωση των εργασιών, εκτός από τις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι € 5.000, οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.»
ως εξής:
«Β) Επισκευή κτιρίου
Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτιρίου χορηγείται σε τρεις δόσεις ως εξής:
• Η πρώτη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.
• H δεύτερη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται αφού εκτελεστούν εγκεκριμένες εργασίες επισκευής, των οποίων ο προϋπολογισμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 40% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.. Η δεύτερη δόση Σ.Σ. αντιστοιχεί στο 30% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί η δεύτερη δόση Σ.Σ. θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί όλες οι εγκεκριμένες εργασίες επισκευής που αφορούν στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
• Η τρίτη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την περαίωση των εργασιών επισκευής και αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ..
Στις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό της Σ.Σ. είναι μέχρι € 5.000, η Σ.Σ. θα χορηγείται εφάπαξ.»
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη πέραν της προβλεπόμενης στην αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018.

Δείτε όλο το ΦΕΚ εδώ : Τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. για Σ.Σ.