Αρχική Δελτία τύπου ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

496
0

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τα Υποθηκοφυλακεία και τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταγραφή ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα.

Η εγκύκλιος (αριθμ. 20303/18.5.2021) αναφέρει τα εξής:

«Αναφορικά με την διαδικασία μεταγραφής ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ “Επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών» του v. 3889/2010 (Α’ 182) σας ενημερώνουμε ότι εφαρμόζονται ειδικότερα οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 20 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 142 του v. 4483/2017 (Α’ 107) & το άρθρο 48 του v. 4685/2020 (Α’92) και ισχύουν.

Αναφέρεται διευκρινιστικά ότι αφενός μεν οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται σε περίπτωση σύνταξης πράξεων που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, να επισυνάπτουν πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικίας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, για δε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη, επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του v. 3889/2010, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του v. 1599/1986 επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους στη συντασσόμενη πράξη, αφετέρου δε οι υποθηκοφύλακες δεν δύνανται να εγγράφουν ή να μετεγγράφουν πράξεις στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι εν λόγω υποχρεώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προς εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.»

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Το πρώτο σκέλος της εγκυκλίου πραγματοποιήθηκε και ευχαριστούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΥΠΕΝ.

Αναμένουμε ακόμα δύο ενημερώσεις από το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις επόμενες μέρες και αυτές έχουν σχέση:

  • με την οδηγία προς τους συμβολαιογράφους από το ΥΠΕΝ και
  • σχετικά με την εγκύκλιο της συμπλήρωσης του άρθρου 5 του Ν4676/2018(ΦΕΚ196Α) που αφορά την αποκατάσταση.