Αρχική Δελτία τύπου ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ...

ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

932
0

Δελτία Τύπου


08/01/2019 Διευκρινίσεις για την έκδοση αδειών στα πληγέντα κτήρια από τις πυρκαγιές στην Αττική

Με αφορμή τη διάδοση αναληθών πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες αποκατάστασης των κτηρίων στις πληγείσες περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

•Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες αποκατάστασης του κτηρίου τους από τις αρμόδιες υπεύθυνες υπηρεσίες και μόνο, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις ηθελημένες ή μη.

•Όπως έχει ήδη προβλεφθεί στο νομοθετικό πλαίσιο, η απαιτούμενη βεβαίωση για τον δασικό ή μη χαρακτήρα της εκτός σχεδίου πληγείσας ιδιοκτησίας, εφόσον το αιτηθεί ο πολίτης, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τους αρμόδιους ΤΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

•Οι μελέτες επισκευής και ανακατασκευής δύναται να συντάσσονται αδαπάνως για τον πολίτη από Μηχανικούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Εφόσον οι μελέτες αφορούν σε άδειες επισκευής με ελαφρές βλάβες, συντάσσονται από τους Μηχανικούς των ΤΑΕΦΚ, ενώ εφόσον αφορούν σε άδειες επισκευής ή ανακατασκευής, από Μηχανικούς που συμβάλλουν εθελοντικά για το σκοπό αυτό, ή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ύστερο χρόνο, με αντίστοιχη μείωση της στεγαστικής συνδρομής. Οι εθελοντές μηχανικοί υποβάλλουν τη συμμετοχή τους σε ειδικό πεδίο του ιστότοπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr και www.yme.gr

Οι ιδιοκτήτες των πληγέντων κτηρίων υποβάλλουν αιτήσεις προσκομίζοντας τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

α) Άδειες Επισκευής με ελαφριές βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία με σύνταξη μελέτης από Μηχανικούς του αρμόδιου ΤΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Άδειες Μικρής Κλίμακας)
1.αίτηση
2.φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου
3.φωτοαντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας
4.προαιρετικά δύναται ο ιδιοκτήτης να προβεί σε:
α) ενδεικτική περιγραφή των βλαβών του πληγέντος κτηρίου και
β) ενδεικτική εκτίμηση των ποσοτήτων των υπό επισκευή τμημάτων της κατασκευής (από τον ιδιοκτήτη ή από τυχόν προσφορές για την επισκευή του κτηρίου).
Η άδεια εκδίδεται χωρίς προσκόμιση μελέτης ιδιώτη μηχανικού, παρά μόνο με τα στοιχεία που κατατίθενται από τον ιδιοκτήτη και μετά από υπολογισμό των μεγεθών των βλαβών και της αντίστοιχης στεγαστικής συνδρομής από μηχανικούς του ΤΑΕΦΚ.

β) Άδειες Επισκευής με σοβαρές βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία ή με βλάβες στα φέροντα στοιχεία του κτηρίου (με σύνταξη μελέτης από ιδιώτες Μηχανικούς)
1.αίτηση
2.φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου
3.φωτοαντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας
4.δήλωση Ανάθεσης μελέτης στον μελετητή (ιδιώτη) μηχανικό
5.τεχνική έκθεση στην οποία θα γίνεται σαφής αναφορά και στον χαρακτήρα των βλαβών του πληγέντος κτηρίου
6.σχέδια αποτύπωσης βλαβών
Η μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου από τον ιδιώτη μηχανικό προσκομίζεται κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας επισκευής.

γ) Έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή / Αποπεράτωση / Αυτοστέγαση (αφορά στις περιπτώσεις κτηρίων για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου Π.Α.Ε.Ε.Κ.)
1.αίτηση
2.φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ακινήτου
3.φωτοαντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας
4.υπεύθυνη δήλωση, εις διπλούν με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (έντυπες Υ.Δ. προς συμπλήρωση διατίθενται στους αρμόδιους Τ.Α.Ε.Φ.Κ.)
Προκειμένου για ανακατασκευή η σχετική άδεια εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Διευκρινίζεται ότι, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση για την υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο, εφόσον η αίτηση είναι υπογεγραμμένη από τον αιτούντα (με το γνήσιο της υπογραφής του) και υποβάλλεται μαζί με την αίτηση και φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή ο υποβάλλων την αίτηση εκπρόσωπος επιδεικνύει την ταυτότητά του και τα στοιχεία του καταγράφονται πάνω στην αίτηση.

Επίσης στη διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων πολιτών είναι η υποβολή αίτησης, προκειμένου να γίνουν οι επισκευές ή οι ανακατασκευές των κτηρίων με ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αντί της χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό  210 65 09 300 για την καταγραφή ερωτημάτων που αφορούν στη διαδικασία αποκατάστασης των κτηρίων.

ΣΧΟΛΙΟ Π.ΦΡΑΓΚΟΥ
Όπου υπάρχει η υποψία για φερόμενη δασική έκταση, ο ιδιοκτήτης πρέπει πρώτα να πάρει την βεβαίωση του Δασαρχείου (μόνος του) και στην συνέχεια να καταθέσει τον πλήρη φάκελο στο Τ.Α.Ε.Φ.Κ.