Αρχική Ειδήσεις Προς την σωστή κατεύθυνση η Υπουργική απόφαση του Υπουργού κ.Σπίρτζη

Προς την σωστή κατεύθυνση η Υπουργική απόφαση του Υπουργού κ.Σπίρτζη

1779
0

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ. : ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1474/A321

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση κτηρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (Α’ 24) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 3, του άρθρου 5, παρ.4 της πράξεως και την παρ. 16 του τρίτου άρθρου του νόμου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26.03.1981 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄203).
3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄203) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 (Α΄123) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 (Α΄114) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».
5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄25) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄261) και ισχύει.
6. Toν ν. 3469/2006 (Α΄131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”.
7. Τον ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 3 του π.δ/τος 70/2015 (Α΄114) που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
9. Το άρθρο 4 του π.δ/τος 123/2016 (Α΄208) που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών κα Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
10. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση κτηρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου .
12. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄746) κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., “Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών”.
13. Την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706 /Α325/3.8.2018 (B΄ 3255) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/20.12.2018 (Β΄5984) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών.
14. Την αριθ. οικ/1061/Α345/05.02.2002 (Β΄163) (Ορθή επανάληψη 27.2.2002) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά Πράξεων των Τομέων και Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπαθών-Πλημμυροπαθών κ.λπ. και αιτήσεων για επανεξέταση κτιρίων».
15. Την αριθ. οικ:6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την αριθ. οικ:11756/Δ5/16.10.2018 (Β’ 4776) (Β’ 5988 Διόρθωση σφάλματος) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συμπληρωματικό τιμολόγιο με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό δαπάνης εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς.
17. Την αριθ. οικ.5364/Δ/Β11/4.12.2015 (Β΄2774) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής».
18. Την αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.14531/Α321/07.12.2018 (Β΄ 5588) (Β΄5820 Διόρθωση σφάλματος) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
19. Την υπ΄αριθ.οικ.268/29.05.2017 (Β΄ 1911) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού».
20. Τις Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό (Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.) που εκδόθηκαν από τ. Υπουργείο Δημοσίων Έργων , Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 1978.
21. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

και επειδή

  • σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706 /Α325/3.8.2018 (B΄ 3255) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/20.12.2018 (Β΄5984) κοινή υπουργική απόφαση, δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή είναι και οι ιδιοκτήτες/τριες κτηρίων που χαρακτηρίζονται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. ως υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα).
  • Πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία, οι προθεσμίες και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των κτηρίων ως ασύμφορα επισκευής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τον καθορισμό των προθεσμιών, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που ακολουθείται προκειμένου να κριθούν υπέρμετρα δαπάνης επισκευής (ασύμφορα) κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Προκειμένου να κριθεί εάν το κτήριο είναι ασύμφορο επισκευής, υποβάλλεται στον αρμόδιο Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), αίτηση από τον ιδιοκτήτη, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις, για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας επισκευής κτηρίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται παρακάτω.
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση για άδεια επισκευής εντός των καθορισμένων προθεσμιών και στη συνέχεια επιθυμεί να εξεταστεί το κτήριο ως ασύμφορο επισκευής, δύναται να το αιτηθεί προσκομίζοντας, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας και πριν την έκδοση της άδειας επισκευής, τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για την εξέταση ενός κτηρίου ως προς το ασύμφορο επισκευής του, λαμβάνονται υπόψη α) οι βλάβες που έχει υποστεί, β) η ηλικία του και γ) το ύψος της δαπάνης επισκευής του.
Προκειμένου να κριθεί ένα κτήριο ασύμφορο επισκευής πρέπει να συντρέχουν τα παρακάτω κριτήρια:
1. Το κτήριο έχει υποστεί σοβαρές βλάβες και έχει χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο για χρήση.
2. Η ηλικία του κτηρίου κατά την ημέρα της πυρκαγιάς ήταν μεγαλύτερη ή ίση των τριάντα πέντε (35) ετών.
Η ηλικία αποδεικνύεται από τους τίτλους κτήσεως του κτηρίου. Σε περίπτωση έλλειψης τίτλων ή αδυναμίας απόδειξης της ηλικίας του κτηρίου από τους τίτλους κτήσεως δύναται να ληφθούν υπόψη άλλα στοιχεία όπως τοπογραφικά διαγράμματα από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Σχέδια Πόλης, αεροφωτογραφίες με φωτοερμηνεία, κ.λπ. που από την ημερομηνία σύνταξης ή το περιεχόμενό τους προκύπτει η ηλικία του συγκεκριμένου κτηρίου.
3. Το εκτιμώμενο κόστος (Κε) επισκευής του κτηρίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το 80% της απομένουσας αξίας του κτηρίου (Αξ). Η απομένουσα αξία του κτηρίου υπολογίζεται από το κόστος αντικατάστασης, μειωμένο αναλογικά κατά τα χρόνια της ζωής του, σε σχέση προς την κατ’ εκτίμηση συνολική διάρκεια ζωής
(Aξ = Κα x (Eζ – Ηλ)/Εζ). Το εκτιμώμενο κόστος είναι ο προϋπολογισμός επισκευής του κτηρίου ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια επισκευής και έχει διαμορφωθεί μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας. Δηλαδή το κριτήριο εκφράζεται ως εξής:

Κε > 0.80 x Κα x Εζ – Ηλ / Εζ

όπου:

Κε= εκτιμώμενο κόστος επισκευής κτηρίου
Αξ= απομένουσα αξία κτηρίου
Κα= κόστος αντικατάστασης κτηρίου [υπολογίζεται ως το γινόμενο της τιμής ανακατασκευής ανά m2 (€/m2) ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου, όπως ορίζεται στην σχετική Κ.Υ.Α., επί του συνολικού εμβαδού του εξεταζόμενου κτηρίου]
Εζ= Εκτιμώμενα χρόνια ζωής του κτηρίου (ορίζονται σε 100 χρόνια)
Ηλ= Ηλικία κτηρίου (σε περίπτωση κατασκευής του κτηρίου σε διαφορετικές φάσεις ως ηλικία του κτηρίου λαμβάνεται η ηλικία του παλαιότερου τμήματός του)

Επισημαίνεται ότι, είναι δυνατή η εξέταση στάθμης κτηρίου για το ασύμφορο επισκευής της, ακολουθώντας τη διαδικασία, που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση, προσαρμόζοντάς τη στη στάθμη που εξετάζεται.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση του ιδιοκτήτη για να κριθεί το κτήριο ασύμφορο επισκευής συνοδεύεται, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις σχετικές αποφάσεις για την υποβολή αίτησης για άδεια επισκευής κτηρίου, από δικαιολογητικά για την κάλυψη των προαναφερόμενων προϋποθέσεων (Κεφ. Β της παρούσας απόφασης). Η τεκμηρίωση του αιτήματος για την κρίση ασύμφορου θα πρέπει να είναι πλήρης, εμπεριστατωμένη και αναλυτική.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών η αίτηση υποβάλλεται από τον ορισμένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ειδικό διαχειριστή.
Στην περίπτωση κτηρίου με περισσότερες της μιας ανεξάρτητες λειτουργικά ιδιοκτησίες (είτε πρόκειται για διηρημένες ιδιοκτησίες είτε όχι) η αίτηση ως προς το ασύμφορο επισκευής θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εξουσιοδότηση ή από υπεύθυνες δηλώσεις όλων των συνιδιοκτητών, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, ότι επιθυμούν να κριθεί το κτήριο ασύμφορο επισκευής.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Οι φάκελοι για κρίση ασύμφορων επισκευής κτηρίων εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) από όπου και εκδίδονται οι σχετικές πράξεις.
  • Συστήνεται διμελής επιτροπή μηχανικών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., από τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., για τον έλεγχο του φακέλου, τη διενέργεια αυτοψίας και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης.
  • Στη συνέχεια διενεργείται αυτοψία παρουσία του ιδιοκτήτη και του μελετητή Μηχανικού ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
  • Η επιτροπή συντάσσει έκθεση όπου καταγράφει τα συμπεράσματα από τον έλεγχο του φακέλου και τους λόγους για τους οποίους εισηγείται τον χαρακτηρισμό ή μη του κτηρίου ως ασύμφορο επισκευής. Όταν εισηγείται τον χαρακτηρισμό του κτηρίου ως ασύμφορο επισκευής, η έκθεση περιλαμβάνει και στοιχεία όπως ενδεικτική κάτοψη και τομή του κτιρίου με τις διαστάσεις, τη θέση του στο οικόπεδο, το εμβαδόν και τον όγκο του, τη χρήση του, την κατοικησιμότητα του και φωτογραφίες του. Επίσης η επιτροπή μονογράφει όλα τα στοιχεία του φακέλου που λαμβάνονται υπόψη για την κρίση της.
  • Ακολουθεί η έκδοση απόφασης από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για τον χαρακτηρισμό ή μη του κτηρίου ως ασύμφορο επισκευής με συνημμένη την έκθεση της επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ.

Η διαδικασία χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή/αυτοστέγαση/αποπεράτωση ή την επισκευή του κτηρίου ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του ως ασύμφορο επισκευής ή μη, συνεχίζεται από τον αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί με την αίτηση ασύμφορου και απαιτούνται για την έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. ή Άδειας επισκευής, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τα υποβάλλει ή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή εφόσον αυτές έχουν λήξει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης αυτών από τον αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ.
Τα απαιτούμενα παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβής μηχανικού για τον φάκελο επισκευής βάσει του οποίου κρίθηκε το κτήριο ως ασύμφορο επισκευής, προσκομίζονται πριν την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή /αυτοστέγαση/αποπεράτωση.

Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΥΜΦΟΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ασύμφορη επισκευής, διατήρησης και ανέγερσης νέας ανωδομής επί αυτής, κρίνεται κάθε υπόγεια κατασκευή, ανεξάρτητα παρουσίας βλαβών σε αυτήν, με τις εξής προϋποθέσεις:
α. η κατασκευή βρίσκεται κάτω από βάση σκυροδέματος στην οποία εδραζόταν λυόμενη κατοικία που επλήγη από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχει εμβαδόν μικρότερο από τη βάση σκυροδέματος.
β. η λυόμενη κατοικία έχει χαρακτηρισθεί κατεδαφιστέα, ή κρίνεται ως ασύμφορη επισκευής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Η στεγαστική συνδρομή που χορηγείται στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται για τα τετραγωνικά μέτρα της υπόγειας κατασκευής σύμφωνα με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 4.3 της με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325 ΚΥΑ (Β’ 3255).

Για τον καθορισμό των προθεσμιών, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας προκειμένου να κριθούν οι υπόγειες κατασκευές ως ασύμφορες επισκευής, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικών που σχετίζονται με Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ο/η ιδιοκτήτης/-τρια, σε αντικατάστασή τους, θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει ήδη προβεί στην υποβολή της σχετικής αίτησης για την έκδοση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου ο φάκελος για κρίση ασύμφορου επισκευής κτηρίου να θεωρηθεί πλήρης.
2. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον/την αρμόδιο υπάλληλο, εφόσον προκύψει η αναγκαιότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα ενημερώνει τον/την ιδιοκτήτη/-τρια εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Αν η αναγκαιότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής η Υπηρεσία θα ενημερώνει τον/την ιδιοκτήτη/-τρια εγγράφως (με αποδεικτικό παραλαβής) ότι έχει προθεσμία τρεις (3) μήνες από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης για την προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών διαφορετικά η αίτηση θα τίθεται στο Αρχείο με απόφαση του/της Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας Υπηρεσίας.
3. Οι ενστάσεις κατά πράξεων της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι εμπρόθεσμες και εξεταστέες, εφόσον υποβάλλονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής πράξης από τον/την ιδιοκτήτη/-τρια. Η απόφαση εκδίκασης ένστασης είναι τελεσίδικη και δεν επιδέχεται περαιτέρω ενστάσεως ή αιτήσεως θεραπείας.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται κατά τα ανωτέρω ως ασύμφορες επισκευής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 8.2.1979 Π.Δ. (Δ’ 130) «Περί χορηγήσεως αδειών οικοδομών προς αποκατάστασιν ζημιών, αι οποίαι επροξενήθησαν εκ βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας κλπ., επί αρτίων και μη αρτίων οικοπέδων», για την επιλογή της ανακατασκευής.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α) Γρ. Υπουργού (τηλ. γραμματείας: 210 65 08 930, e-mail: gram-ypourgou@yme.gov.gr)
Χαρ. Τρικούπη 182, Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
β) Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών (τηλ.: 213 15 23 616, e-mail: secretary.ggy@ggde.gr
Χαρ. Τρικούπη 182, Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
γ)Γρ. Γεν. Δ/ντριας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(τηλ.: 210 8704705, e-mail: gdaefk@ggde.gr )
δ) Γρ. Τύπου (e-mail: press@yme.gov.gr )
Χαρ. Τρικούπη 182, Τ.Κ.101 78 Αθήνα
ε)Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.) (τηλ. 2294022202, e-mail: taefkaa@ggde.gr)
στ)Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.) (τηλ. 2296065700, e-mail: taefkda@ggde.gr)
2. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
Γρ. Αντιπερειφερειάρχη (τηλ. 213-2005124, 22, e-mail: ant.anatolikis@patt.gov.gr )
3. Δήμος Μαραθώνα
Γρ. Δημάρχου (τηλ. 22943-20526, e-mail info@marathon.gr, mayor@info@marathon.gr)
4. Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου Γρ. Δημάρχου (τηλ. 2294321001, e-mail : grafeio-dimarxou@0164.syzefxis.gov.gr)
5. Δήμος Ωρωπού Γρ. Δημάρχου (τηλ. 22953 20303, e-mail: oropos.dimos@gmail.com)
6. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (τηλ. γραμματείας:213-2047001, e-mail:ant.dytikis@patt.gov.gr)
7. Δήμος Μεγαρέων
Γρ. Δημάρχου (τηλ. γραμματείας: 22960-81841, e-mail:dmegara@otenet.gr)
8. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Γρ. Αντιπερειφερειάρχη (τηλ. 2741360601, e-mail: grafeioantiperi@pekorinthias.gr)
9. Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων Γρ. Δημάρχου (Τηλ. 27440 69000, e-mail: info@loutraki.gr)
10. Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών α) Γρ. Αντιπερειφερειάρχη (τηλ. 2132100531, e-mail: ant.bta@patt.gov.gr)
11. Δήμος Πεντέλης Γρ. Δημάρχου (τηλ. γραμματείας: 2132050002, e-mail: info@penteli.gov.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χ.Α.
2. Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού & Μελετών (Α) (3)
3. Τμήμα Προγραμματισμού Αποκατάστασης & Εκπαίδευσης (Β)
(Με την παράκληση να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους)
4. Τμήμα Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης & Εξοπλισμού (Γ)
5. Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (Δ)

 

Κατεβάστε το PDF : ΑΣΥΜΦΟΡΑ_ΟΙΚ.1474[337]