Αρχική Ειδήσεις ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ”.

1322
0

Ορισμός μελών και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μάτι Ξανά».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου δεύτερου της από 24.07.2019 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 127), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4626/2019
«Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
β. Του άρθρου 2 παρ. 5 και 12 του ν. 4626/2019 (Α΄ 141).
γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
δ. Του άρθρου 5 περ. ιβ΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τις προτάσεις για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μάτι Ξανά», που προκύπτουν από:
α. Την από 22 Αυγούστου 2019 επιστολή των Σωματείων: α) Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέου Βουτζά «Η πρόοδος» – Αθλητικός Σύλλογος Νέου Βουτζά – Συντονιστική Επιτροπή Νέου Βουτζά, β) ΣΕΚΜΑ – Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Ματιού (στην οποία μετέχουν και οι πρόεδροι του ΔΣ των συλλόγων Εξωραϊστικός Σύλλογος Μάτι και Συνήγορος του Ματιού), γ) Φιλοπρόοδος Ένωση Οικιστών – Επιτροπή Πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι, δ) Συντονιστική Επιτροπή Προβάλινθου – Σύλλογος Προβάλινθου και ε) Συνεταιρισμός «Η Αμπελούπολις», με την οποία προτείνονται πέντε (5) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, για τη συγκρότηση του ΔΣ της εταιρείας «Μάτι Ξανά».
β. Το με αριθμ. 388/9.9.2019 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών.
γ. Το με ημερομηνία 23/09/2019 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
δ. Το με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ 832344/280/17.9.2019 έγγραφο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ε. Το με αριθμ. 20363/10.9.2019 έγγραφο του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
στ. Το με αριθμ. 19063/9.9.2019 έγγραφο του Δημάρχου Μαραθώνα.
ζ. Το με αριθμ. 13108/13.8.2019 έγγραφο του Δημάρχου Ραφήνας -Πικερμίου.
η. Το με αριθμ. 530273/12.9.2019 έγγραφο του Περιφερειάρχη Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με το 591648/ 2/10/2019 έγγραφο του Περιφερειάρχη Αττικής.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μάτι Ξανά» και τον διακριτικό τίτλο «Μάτι ΞανάΖω»:
1. Τον Αλέξη Ανδρονόπουλο του Ευαγγέλου, Τοπογράφο Μηχανικό-Επιχειρηματία, ΑΔΤ: ΑΜ135636, με αναπληρωτή την Δήμητρα (Έμυ) Κροκίδη του Χαριλάου, Δημοσιογράφο, ΑΔΤ: ΑΖ059934,
2. τον Νικόλαο Σκουλή του Παναγιώτη, Δικηγόρο, ΑΔΤ: ΑΒ656701, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ιατρόπουλο του Ιωάννη, Δικηγόρο, ΑΔΤ: ΑΒ066542,
3. την Βαρβάρα Κασσελούρη του Επαμεινώνδα, Καθηγήτρια Πληροφορικής, ΑΔΤ: ΑΚ788832 με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Παπασπύρου του Πέτρου, Τοπογράφο
Μηχανικό, ΑΔΤ: Σ727588,
4. τον Χρήστο Αναγνώστου του Ξενοφώντος, Μηχανολόγο Μηχανικό, ΑΔΤ: ΑΑ008270, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αθανασίου του Στεφάνου, Ηλεκτρολόγο/ αυτοκινητιστή, ΑΔΤ: ΑΝ628002,
5. τον Δημήτρη Κανάκη του Νικολάου, Τοπογράφο Μηχανικό, ΑΔΤ: ΑΚ502336, με αναπληρωτή τον Δημήτρη Γκίνο του Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό, ΑΔΤ: ΑΕ600660,
6. την Σταυρούλα Μηλιάκου του Γεωργίου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ΑΔΤ: ΑΟ012629, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο του Κωνσταντίνου, Δ/ντή Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ΑΔΤ: Χ604609,
7. τον Δημήτρη Αναγνώπουλο του Γεωργίου, Προϊστάμενο της Δ/νσης ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, ΑΔΤ: ΑΒ388687, με αναπληρώτρια την Ευγενία Καλοφωλιά του Αναστασίου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΑΔΤ: ΑΜ575030,
8. την Γεωργία Κοτίνη του Διονυσίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΑΔΤ: ΑΗ621248, με αναπληρώτρια την Ελένη Χολέβα του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΑΔΤ: AZI 34650,
9. τον Θεόδωρο Οικονόμου του Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΑΔΤ: ΑΛΙ 10804, με αναπληρώτρια του τη Μαρία Μαυραγάνη, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ΑΔΤ: ΑΒ784349,
10. τον Γεώργιο Στασινό του Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ΑΔΤ: ΑΚ704950 με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μήλη του
Ευαγγέλου, Πολιτικό Μηχανικό, Α΄ Αντιπρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε, Α.Δ.Τ: ΑΖ327774,
11. τον Στέργιο Τσίρκα του Νικολάου, Δήμαρχο Μαραθώνος, ΑΔΤ: ΑΝ628096, με αναπληρωτή τον Αντώνη Δεληχάτσιο του Αλέξανδρου, (εκπρόσωπο του Δήμου Μαραθώνα), ΑΔΤ: ΑΕ015603,
12. τον Ευάγγελο Μπουρνούς του Αναστασίου, Δήμαρχο Ραφήνας- Πικερμίου, ΑΔΤ: ΑΒ650121, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Γκουγκουλή του Γεωργίου, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ΑΔΤ: Χ601643,
13. τον Αθανάσιο Αυγερινό του Ευθυμίου, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, ΑΔΤ: ΑΚ757168, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κατσιγιάννη του Χρήστου, Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Χωρικού Σχεδιασμού και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, ΑΔΤ: Κ307332.

Β. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μάτι Ξανά», ορίζεται ο Αθανάσιος Αυγερινός του Ευθυμίου, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής.

Γ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενός (1) έτους και αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, Οκτωβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ