Αρχική Δελτία τύπου ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2359
0

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ                                       Αρ. Πρωτ.: 3 / 6.5.2019

KOIN.: Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού,κα Ε.Κλαμπατσέα

Θέμα: Υποβολή Προτάσεων για την Προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας για τον χωρικό σχεδιασμό της περιοχής που επλήγη από την πυρκαγιά της 23.7.2018, εκθέτουμε πολύ συνοπτικά μέρος των προτάσεων μας που άπτεται της
προέγκρισης του ειδικού χωρικού Σχεδίου.Την παρούσα συνοδεύει διάγραμμα στο οποίο έχουμε αποτυπώσει τις θεσμοθετημένες
χρήσεις γης στο Κόκκινο Λιμανάκι σύμφωνα με το από 20.2.2003 Π.Δ. (ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) και τις σχετικές εντάξεις στο σχέδιο που έχουν πραγματοποιηθεί. Για την περιοχή Μάτι, το διάγραμμα
συνοδεύεται από αποσπάσματα προτάσεων μη θεσμοθετημένων (Πολεοδομική Μελέτη 2011 και ΖΟΕ Βορειοανατολικής Αττικής 2003).
Παρατηρήσεις επί των προβλεπόμενων από τη ΖΟΕ Μεσογείων Χρήσεων:
1. Ζώνη Α. Θεσμοθετήθηκε το 2003 στο Βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι, δίχως να λαμβάνει υπόψη τον προϋφιστάμενο του Διατάγματος οικισμό που έχει αναπτυχθεί εκατέρωθεν της οδού Αγίας Ειρήνης, χρησιμοποιώντας στοιχεία του προσωρινού δασικού χάρτη ως οριστικά.Προτείνουμε να αποκατασταθεί αυτή αστοχία και να προβλεφθεί μέσω του ΕΧΣ χρήση κατοικίας.
2. Ζώνη Γ2. Σύμφωνα με το Διάταγμα στην περιοχή Γ2 είναι δυνατή η χωροθέτηση για ανέγερση περιφερειακού Νοσοκομείου. Το θέτουμε υπόψη σας, καθώς ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει
την ανέγερση Νοσοκομείου στην πυρόπληκτη περιοχή σε συνεργασία με την Κυπριακή Κυβέρνηση, δεν έχουμε νεώτερη ενημέρωση και ενδεχομένως μπορεί να συμπεριληφθεί στο ΕΧΣ.
3. Ζώνη Θ1. Προ της δημοσίευσης του από 20.2.2003 Π.Δ. οι εκτάσεις εντός της Ζώνης Θ1 ενέπιπταν στη Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας (ΦΕΚ 456/Δ/85) . Σε προηγούμενο έγγραφό μας
(Αρ. Πρωτ. 2/22.4.2019) παρουσιάσαμε κάποιες αστοχίες της συγκεκριμένης χρήσης. Επισημαίνουμε πως το ανάγλυφο της περιοχής δεν είναι ομαλό, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τη
θάλασσα και χαρακτηριστικό στοιχείο της παράκτιας ζώνης είναι οι απότομες (έως απόκρημνες) κλίσεις των πρανών, ενώ δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προϋφιστάμενες χρήσεις (τουριστικές
εγκαταστάσεις και κατοικίες) τις οποίες προτείνουμε να λάβει υπόψη του το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο.

Γενικότερα, τόσο στο Κόκκινο Λιμανάκι όσο και στο Μάτι, στο παραθαλάσσιο κομμάτι,ανατολικά της οδού Δημοκρατίας υφίστανται χωροθετημένες τουριστικές εγκαταστάσεις, τις οποίες ενδεικτικά σημειώνουμε στο συνημμένο διάγραμμα.Η χρήση της παραθεριστικής κατοικίας ενέπιπτε στο άρθρο 19 του ν. 4269/14 (Τουρισμός –Αναψυχή – Παραθεριστική Κατοικία [ΤΑ]), το οποίο αντικαταστάθηκε και αντιστοιχίζεται με το άρθρο 5 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α) – κατηγορία Τουρισμός – Αναψυχή.Κατόπιν των παραπάνω, προτείνουμε στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι –Μάτι, που επλήγη από την πυρκαγιά της 23.7.2018 ως επιτρεπόμενες χρήσεις γης, αυτές του
άρθρου 5 του Π.Δ. 89/2018 [Τουρισμός – Αναψυχή] πλην των χρήσεων (44),(11) και (9) και του άρθρου 7 (Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο) και μέγιστο Συντελεστή Δόμησης 0,4.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και συνεργασία.