Αρχική Ενημέρωση Πυρόπληκτων Κόκκινο Λιμανάκι

Ενημέρωση Πυρόπληκτων Κόκκινο Λιμανάκι

Οικοδομικές άδειες ανακατασκευής πυρόπληκτων κτισμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 01/07/2019 –

Προστέθηκε στις 27/06/2019 στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες η δυνατότητα έκδοσης Οικοδομικών αδειών ανακατασκευής πυρόπληκτων κτισμάτων στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που οριοθετήθηκαν με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 (Β΄ 3255) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 14 του Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α’ 78, 24.5.2019).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
– Για την έκδοση οικοδομικών αδειών εκτός σχεδίου υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα επιπλέον βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή βεβαίωση καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- ΚΕ/οικ.14531/Α321/7.12.2018 (Β΄ 5588) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
– Για ακίνητα που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 4576/2018 (Α΄196) [ΔΑ στον δασικό χάρτη με οικοδομική άδεια] απαιτείται από τον διαχειριστή της αίτησης να γίνει η αντίστοιχη επιλογή στις Επιμέρους περιπτώσεις, προκειμένου να διενεργηθεί από την αρμόδια ΥΔΟΜ ο προβλεπόμενος μεταγενέστερος έλεγχος ενδεχόμενης διακοπής οικοδομικών εργασιών και ανάκλησης ή ακύρωσης της προϋφιστάμενης άδειας.

Xορήγηση άδειας επισκευής & Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων κτιρίων

Ο/Η ιδιοκτήτης/τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/ τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της  απόφασης (ΦΕΚΒ3255/08-08-2018/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325_ ). Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/τριας. 

Ο/Η ιδιοκτήτης/τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός/ή διαχειριστής/τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας), όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις Δ.Α.Ε.Φ.Κ. οικ. 537/ Α321/03.02.2016 (Β’ 400) και οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 (Β’ 2774) υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης. Επισημαίνεται ότι η αίτηση δύναται να αφορά και στην έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής. Η προαναφερόμενη προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

Ενίσχυση Πληγέντων απο Ερυθρό Σταυρό

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) υλοποιεί πρόγραμμα για την οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων μέσω τραπεζικών μεταφορών. Το πρόγραμμα υλοποιείται στους τρεις πληγέντες Δήμους (Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου, Μεγαρέων) και σε αυτό εντάσσονται πληγέντες σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

– Κύρια κατοικία (Χρήστης ακινήτου: ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής)
– Ολική ή μερική καταστροφή (χαρακτηρισμένη «κόκκινη» ή «κίτρινη»)
– Ζευγάρια ηλικιωμένων, μοναχικοί ηλικιωμένοι, υπερήλικες (πληγέντες συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία)

Κατά προτεραιότητα σε εκείνους που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητας

– Ανεργία
– Πολύτεκνες οικογένειες
– ‘Aτομα με αναπηρία
– Σοβαρά προβλήματα υγείας
– Χαμηλό εισόδημα (η επιλογή θα γίνει με βάση το εισόδημα ξεκινώντας από τα χαμηλότερα εισοδήματα)

Κατά αντιστοιχία των παραπάνω περιπτώσεων ζητούνται τα εξής δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για όλους τους πληγέντες:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και ’δειας Παραμονής
Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης και ΙΒΑΝ ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού (πρώτη σελίδα)
Αντίγραφο Δελτίου αυτοψίας κλιμακίου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Φόρμα Καταγραφής (παρέχεται από τα κλιμάκια του ΕΕΣ)
Δήλωση Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (παρέχεται από τα κλιμάκια του ΕΕΣ)

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου για την αποδοχή της μίσθωσης (περίπτωση ενοικιαστή)
Εξουσιοδότηση λοιπών συνιδιοκτητών (περίπτωση συνιδιοκτησίας)
Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ)
Αντίγραφο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσια Υπηρεσία Υγείας
Αντίγραφο Εντύπου Ε1 και Εντύπου Ε9
Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας

Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται στα παραπάνω Δημαρχεία από τα κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για διάστημα 2 εβδομάδων κατά τις ημερομηνίες από 18 έως και 5 Οκτωβρίου 2018, και από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία εξυπηρέτησης του Ε.Ε.Σ. που θα λειτουργούν στους χώρους των Δημαρχείων κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες

Γραμμή Επικοινωνίας Ε.Ε.Σ.: 210 36 44 968

Εφάπαξ Ενίσχυση Πληγέντων απο Ελληνικό Δημόσιο

Ξεκίνησε την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις απο τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2018
Για τους πληγέντες οι οποίοι δεν πρόλαβαν ή δεν θα μπορέσουν να καταθέσουν την αίτησή τους σύμφωνα με το κατωτέρο πρόγραμμα, θα συνχιστεί η υποβολή αιτήσεων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου κατάθεσης των αιτημάτων των πολιτών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που λειτουργούν για το σκοπό αυτό, καθημερινά απο 8:00-20:00, ανεξάρτητα της περιοχής κατοικίας του πληγέντος.
Οι πληγέντες πολίτες συμπληρώνουν τυποποιημένο έντυπο αίτησης διπλής όψης με ενσωματωμένη τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των στοιχείων τους.

Σημειώνεται ότι οι πληγέντες, πέραν του έκτακτου επιδόματος των 5.000 ή 6.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, για τις κατοικίες, και των 8.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν πρόσθετα για τις ζημιές που υπέρστησαν τα κτήρια και ο περιβάλλων χώρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Έντυπο για κατοικία
Έντυπο για επιχείρηση

Διαγραφή Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

Διαδικασία διαγραφής αδειών οχημάτων που καταστράφηκαν ή αχρηστεύτηκαν στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής

Με δεδομένη την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Στην αίτηση αναφέρουν ότι το όχημα καταστράφηκε απο πυρκαγιά.
Αίτηση γίνεται και απο τους συγγενείς α’ βαθμού με προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Το πιστοποιητικό εκδίδεται απο τον Δήμο.
Αίτηση υποβάλλεται και απο κληρονόμους μετά την αποδοχή κληρονομιάς.

Λαμβάνεται η βεβαίωση διαγραφής απο την ΠΕριφέρεια και αυτόματα ενημερώνεται το μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ότι το όχημα διαγράφηκε.
Επίσης, αυτόματα ενημερώνεται η ΑΑΔΕ (εφορία), ώστε να μην επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και να μηνυπάρχει υποχρέωση ασφάλισης.
Δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε παράβολο.
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό καταστροφής απο ανακυκλωτή.
Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, πρώτα θα πρέπει να γίνει η έκδοση – αντικατάστασή του. Σημειώνεται ότι η έκδοση – αντικατάσταση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας (κατεστραμμένων ή απολεσθέντων) πραγματοποιείται ατελώς, χωρίς καταβολή παραβόλου.

Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης

Διαδικασία Αντικατάστασης άδειας οδήγησης λόγω καταστροφής ή απώλειας στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.
Με δεδομένη την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την απώλεια ή την καταστροφή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, μέχρι τςι 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Το αποδεικτικό απο το Αστυνομικό Τμήμα, μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕριφέρειας (ή στο ΚΕΠ), όπου υποβάλλεται η σχετική αίτηση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι:
Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)
Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
Φωτοτυπία της ταυτότητας (Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας).
ΔΕΝ καταβάλλεται οποιοδήποτε παράβολο.
Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, πρώτα θα πρέπει να γίνει η έκδοση – αντικατάστασή του. Σημειώνεται ότι η έκδοση – αντικατάσταση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας (κατεστραμμένων ή απολεσθέντων) πραγματοποιείται ατελώς, χωρίς καταβολή παραβόλου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΔΑ:7830465ΧΘΞ-Ε41)