Αρχική Δελτία τύπου Δικαίωση για Κοκ.Λιμανάκι & Μάτι με το Άρθρο 102.

Δικαίωση για Κοκ.Λιμανάκι & Μάτι με το Άρθρο 102.

1309
0

Μετά από συνεχείς προσπάθειες του Συλλόγου ΦΕΟ και της Επιτροπής Πληγέντων Κοκ.Λιμανάκι σχετικά με τον αναληθή σε πολλά σημεία δασικό χάρτη στην πληγείσα περιοχή, έφτασε η δικαίωση όλων των πληγέντων κατοίκων με το Άρθρο 102 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Πληγέντων και οι κάτοικοι ευχαριστούν θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση ώστε να συντελεστεί η ανασυγκρότηση στην πληγείσα περιοχή.

Άρθρο 102
Διατάξεις δασικής νομοθεσίας
1. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α’ 289) προστίθεται η εξής φράση: «και από νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).»

1572 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 92/07.05.2020
2. Οι οριζόμενες εγκαταστάσεις στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι και λοιπά συνοδά έργα και κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία και την πρόσβαση σε αυτές, που εγκαταστάθηκαν κατόπιν διοικητικής πράξης άλλης αρχής, χωρίς όμως άδεια τη δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, οφείλουν να λάβουν έως τις 30.04.2021 την έγκριση επέμβασης του άρθρου 45 του ιδίου νόμου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 6 του ιδίου άρθρου. Μέχρι το πέρας της τιθέμενης προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί και οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία, εφόσον εκδοθεί η απόφαση έγκρισης επέμβασης.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας ή λειτουργούν αυτοτελώς, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εκτάσεις που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επί των οποίων βρίσκονται εγκαταστάσεις και συνοδά έργα που αξιοποιήθηκαν και λειτούργησαν νομίμως, μπορούν να διατίθενται με πράξη της οικείας δασικής Αρχής, τηρουμένης της διαδικασίας του επιτρεπτού της επέμβασης, των υποχρεώσεων και προϋποθέσεων αυτής, της περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας, και των απαιτουμένων από τη σχετική περί των υδάτων νομοθεσία αδειών, προς αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργίας άντλησης και εμφιάλωσης νερού.»
5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) τίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται για την ισχύ των παραπάνω αποφάσεων, οι δικαιούχοι, προς τους οποίους έχει μεταβιβασθεί το δικαίωμα, να είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί ή κτηνοτρόφοι.»
6. Στο άρθρο 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Οι εκτάσεις που μεταβιβάσθηκαν δυνάμει των υπ’ αρ. 6165/6-3-1930 και 6166/6-3-1930 συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Νικολάου Καββαδία θεωρείται ότι έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα και έχουν καταστεί κλήροι εποικισμού από την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας που συνοδεύουν τα παραπάνω συμβόλαια και διά των οποίων επετράπη η μεταβίβασή τους. Ως προς τον χαρακτήρα τους θεωρούνται αγροτικές εκτάσεις και δεν επανεξετάζονται, όποια μορφή και αν έχουν αποκτήσει σήμερα. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ιδίως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται αυτοδικαίως. Προκειμένου οι παραπάνω εκτάσεις να ταυτοποιηθούν, λαμβάνεται υπόψη τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α’ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν στην περιοχή ενδι αφέροντος για την υλοποίηση των χερσαίων εγκαταστάσεων για τουριστικούς λιμένες ή για τουριστικά καταφύγια δεν υφίστανται ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως προκύπτει κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, δύναται για τον σκοπό αυτόν να επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύουν».