Αρχική Report

Report

Αρχική Home

Home

Δελτία Τύπου

Ειδήσεις

Δημοφιλή Θέματα

Αρχική Ενημέρωση Πυρόπληκτων Κόκκινο Λιμανάκι

Ενημέρωση Πυρόπληκτων Κόκκινο Λιμανάκι

Οικοδομικές άδειες ανακατασκευής πυρόπληκτων κτισμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 01/07/2019 –

Προστέθηκε στις 27/06/2019 στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες η δυνατότητα έκδοσης Οικοδομικών αδειών ανακατασκευής πυρόπληκτων κτισμάτων στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που οριοθετήθηκαν με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 (Β΄ 3255) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 14 του Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α’ 78, 24.5.2019).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
– Για την έκδοση οικοδομικών αδειών εκτός σχεδίου υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα επιπλέον βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή βεβαίωση καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- ΚΕ/οικ.14531/Α321/7.12.2018 (Β΄ 5588) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
– Για ακίνητα που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 4576/2018 (Α΄196) [ΔΑ στον δασικό χάρτη με οικοδομική άδεια] απαιτείται από τον διαχειριστή της αίτησης να γίνει η αντίστοιχη επιλογή στις Επιμέρους περιπτώσεις, προκειμένου να διενεργηθεί από την αρμόδια ΥΔΟΜ ο προβλεπόμενος μεταγενέστερος έλεγχος ενδεχόμενης διακοπής οικοδομικών εργασιών και ανάκλησης ή ακύρωσης της προϋφιστάμενης άδειας.

Xορήγηση άδειας επισκευής & Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων κτιρίων

Ο/Η ιδιοκτήτης/τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/ τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της  απόφασης (ΦΕΚΒ3255/08-08-2018/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325_ ). Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/τριας. 

Ο/Η ιδιοκτήτης/τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός/ή διαχειριστής/τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας), όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις Δ.Α.Ε.Φ.Κ. οικ. 537/ Α321/03.02.2016 (Β’ 400) και οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 (Β’ 2774) υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης. Επισημαίνεται ότι η αίτηση δύναται να αφορά και στην έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής. Η προαναφερόμενη προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

Ενίσχυση Πληγέντων απο Ερυθρό Σταυρό

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) υλοποιεί πρόγραμμα για την οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων μέσω τραπεζικών μεταφορών. Το πρόγραμμα υλοποιείται στους τρεις πληγέντες Δήμους (Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου, Μεγαρέων) και σε αυτό εντάσσονται πληγέντες σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

– Κύρια κατοικία (Χρήστης ακινήτου: ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής)
– Ολική ή μερική καταστροφή (χαρακτηρισμένη «κόκκινη» ή «κίτρινη»)
– Ζευγάρια ηλικιωμένων, μοναχικοί ηλικιωμένοι, υπερήλικες (πληγέντες συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία)

Κατά προτεραιότητα σε εκείνους που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητας

– Ανεργία
– Πολύτεκνες οικογένειες
– ‘Aτομα με αναπηρία
– Σοβαρά προβλήματα υγείας
– Χαμηλό εισόδημα (η επιλογή θα γίνει με βάση το εισόδημα ξεκινώντας από τα χαμηλότερα εισοδήματα)

Κατά αντιστοιχία των παραπάνω περιπτώσεων ζητούνται τα εξής δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για όλους τους πληγέντες:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και ’δειας Παραμονής
Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης και ΙΒΑΝ ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού (πρώτη σελίδα)
Αντίγραφο Δελτίου αυτοψίας κλιμακίου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Φόρμα Καταγραφής (παρέχεται από τα κλιμάκια του ΕΕΣ)
Δήλωση Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (παρέχεται από τα κλιμάκια του ΕΕΣ)

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου για την αποδοχή της μίσθωσης (περίπτωση ενοικιαστή)
Εξουσιοδότηση λοιπών συνιδιοκτητών (περίπτωση συνιδιοκτησίας)
Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ)
Αντίγραφο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσια Υπηρεσία Υγείας
Αντίγραφο Εντύπου Ε1 και Εντύπου Ε9
Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας

Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται στα παραπάνω Δημαρχεία από τα κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για διάστημα 2 εβδομάδων κατά τις ημερομηνίες από 18 έως και 5 Οκτωβρίου 2018, και από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία εξυπηρέτησης του Ε.Ε.Σ. που θα λειτουργούν στους χώρους των Δημαρχείων κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες

Γραμμή Επικοινωνίας Ε.Ε.Σ.: 210 36 44 968

Εφάπαξ Ενίσχυση Πληγέντων απο Ελληνικό Δημόσιο

Ξεκίνησε την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις απο τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2018
Για τους πληγέντες οι οποίοι δεν πρόλαβαν ή δεν θα μπορέσουν να καταθέσουν την αίτησή τους σύμφωνα με το κατωτέρο πρόγραμμα, θα συνχιστεί η υποβολή αιτήσεων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου κατάθεσης των αιτημάτων των πολιτών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που λειτουργούν για το σκοπό αυτό, καθημερινά απο 8:00-20:00, ανεξάρτητα της περιοχής κατοικίας του πληγέντος.
Οι πληγέντες πολίτες συμπληρώνουν τυποποιημένο έντυπο αίτησης διπλής όψης με ενσωματωμένη τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των στοιχείων τους.

Σημειώνεται ότι οι πληγέντες, πέραν του έκτακτου επιδόματος των 5.000 ή 6.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, για τις κατοικίες, και των 8.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν πρόσθετα για τις ζημιές που υπέρστησαν τα κτήρια και ο περιβάλλων χώρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Έντυπο για κατοικία
Έντυπο για επιχείρηση

Διαγραφή Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

Διαδικασία διαγραφής αδειών οχημάτων που καταστράφηκαν ή αχρηστεύτηκαν στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής

Με δεδομένη την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Στην αίτηση αναφέρουν ότι το όχημα καταστράφηκε απο πυρκαγιά.
Αίτηση γίνεται και απο τους συγγενείς α’ βαθμού με προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Το πιστοποιητικό εκδίδεται απο τον Δήμο.
Αίτηση υποβάλλεται και απο κληρονόμους μετά την αποδοχή κληρονομιάς.

Λαμβάνεται η βεβαίωση διαγραφής απο την ΠΕριφέρεια και αυτόματα ενημερώνεται το μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ότι το όχημα διαγράφηκε.
Επίσης, αυτόματα ενημερώνεται η ΑΑΔΕ (εφορία), ώστε να μην επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και να μηνυπάρχει υποχρέωση ασφάλισης.
Δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε παράβολο.
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό καταστροφής απο ανακυκλωτή.
Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, πρώτα θα πρέπει να γίνει η έκδοση – αντικατάστασή του. Σημειώνεται ότι η έκδοση – αντικατάσταση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας (κατεστραμμένων ή απολεσθέντων) πραγματοποιείται ατελώς, χωρίς καταβολή παραβόλου.

Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης

Διαδικασία Αντικατάστασης άδειας οδήγησης λόγω καταστροφής ή απώλειας στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.
Με δεδομένη την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την απώλεια ή την καταστροφή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, μέχρι τςι 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Το αποδεικτικό απο το Αστυνομικό Τμήμα, μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕριφέρειας (ή στο ΚΕΠ), όπου υποβάλλεται η σχετική αίτηση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι:
Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)
Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
Φωτοτυπία της ταυτότητας (Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας).
ΔΕΝ καταβάλλεται οποιοδήποτε παράβολο.
Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, πρώτα θα πρέπει να γίνει η έκδοση – αντικατάστασή του. Σημειώνεται ότι η έκδοση – αντικατάσταση των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας (κατεστραμμένων ή απολεσθέντων) πραγματοποιείται ατελώς, χωρίς καταβολή παραβόλου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΔΑ:7830465ΧΘΞ-Ε41)

Αρχική Η ιστορία μας

Η ιστορία μας

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
[ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ]
Η περιοχή “Κόκκινο Λιμανάκι” της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ορίζεται δυτικά με τη Λεωφ. Μαραθώνος, Βόρεια με το Λυκόρεμμα, Ανατολικά με θάλασσα και Νότια με ρέμα – κυκλικό κόμβο και οδό Αργιθέας, Ήλιδος.

Α. Αγροτική Αποκατάσταση – Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Η περιοχή “Κόκκινο Λιμανάκι” ή “Λυκόρεμα” της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ανατολικά της Λεωφ. Μαραθώνος, περιήλθε σε ακτήμονες γεωργούς εκ Σπάτων προς γεωργική τους αποκατάσταση.
Προς τούτο εξεδόθησαν, εκτός των άλλων σχετικών αδειών η 99/1929 γνωμοδότηση Συμβουλίου Εποικισμού, η υπ’αριθ. 161761/3.12.1927 απόφαση του Υπ. Γεωργίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου (άδεια εκχέρσωσης και καλλιέργειας) και η υπ’ αριθ. 66576/1929 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (άρση περιορισμών του άρθρου 216 Δασικού Κώδικα)
Για την αγορά της έκτασης της Μονής Πεντέλης στο Κόκκινο Λιμανάκι από τους Σπαταναίους ακτήμονες (εκούσια μεταβίβαση του άρθ. 127 του Αγροτικού Κώδικα) μετά από τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς με την Πράξη 5 της ΙΗ’ Συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 26.4.1929 υπό τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο συντάχθηκε το έτος 1930 συμβολαιογραφική πράξη νομίμως μεταγεγραμένη στο οικεία βιβλία των μεταγραφών.
Η έκταση αυτή προέρχεται από τμήμα του μεγάλου αγροκτήματος της Ι.Μ. Πεντέλης υπό το όνομα Χεροτσακούλι. Το Κτήμα Χεροτσακούλι καταγράφεται στον Κώδικα των Κτημάτων της Ι.Μ. Πεντέλης με ημ/νια 31.3.1837
Το τμήμα “Κόκκινο Λιμανάκι” διεκδικήθηκε το έτος 1930, αμέσως μετά την σύνταξη του συμβολαίου αγοράς της έκτασης, από την προσφυγική ομάδα Τρίγλιας και την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Δημόσιο).
Η αντιδικία έληξε με δικαστική απόφαση με την οποία κρίθηκε ότι η διεκδικηθείσα έκταση της Μονής Πεντέλης ανήκε στο κτήμα Χεροτσακούλι και αφορούσε την έκταση που είχε ήδη μεταβιβασθεί από 6.3.1930 στην ομάδα Γεωργών Σπάτων.

Β. Προσωρινοί Δασικοί Χάρτες
Παρά τα ανωτέρω γνωστά στοιχεία το Ελληνικό Δημόσιο συνέταξε και ανήρτησε Προσωρινό Κτηματικό (Δασικό) Χάρτη την 24.9.1984 διεκδικώντας διάσπαρτα ως Δημόσιες Δασικές εκτάσεις, τμήματα εντός του κτήματος της αγροτικής αποκατάστασης (1927-1930).
Στην συνέχεια, κατά τη διαδικασία εκδίκασης των αντιρρήσεων, εκδόθηκε μεταξύ άλλων κατ’ έφεση αμετάκλητη δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή επιβεβαιώνεται ότι η έκταση είχε δοθεί για Γεωργική Αποκατάσταση των ακτημόνων γεωργών Σπάτων. Επίσης κρίθηκε, ότι με τις διεκδικήσεις που προέβαλλε το Δημόσιο μέσω της ανάρτησης των Προσωρινών Δασικών Χαρτών που συνέταξε στην περιοχή, απέκρυπτε το γεγονός ότι οι εκτάσεις
αυτές ήταν προγενέστερα περιουσία Μοναστηριακή.
Επιπλέον στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι εμποδιζόταν η υπαγωγή των εκτάσεων του κτήματος αυτού στο Κόκκινο Λιμανάκι, στην κτηματογράφηση δημόσιων δασικών εκτάσεων με τις διατάξεις των ν.248/1976 και ν.998/1979.
Παρά το ότι δεν έχει κυρωθεί δασικός χάρτης και η περιοχή προέρχεται από αγροτική αποκατάσταση, τα δεδομένα του προσωρινού χάρτη αντιμετωπίσθηκαν διαχρονικά από το Ελληνικό Δημόσιο ως οριστικά και χρησιμοποιήθηκαν κατ’επανάληψη ως ανασταλτικός παράγοντας για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού αλλά και για προβολή διεκδικήσεων (δικαιωμάτων κυριότητας) από την
πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου.
Ως εκ τούτου, τεκμαίρεται ότι ουδέποτε ήταν επιτρεπτή η αντιμετώπιση των εκτάσεων στο Κόκκινο Λιμανάκι ως δημόσιων δασικών και πολύ περισσότερο η διεκδίκησή τους κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο είχε εκδώσει τις σχετικές άδειες και είχε ορίσει το ίδιο τους δικαιούχους της αγροτικής αποκατάστασης δια του αρμοδίου Υπουργείου Γεωργίας. Τυχόν, δε, αποφάσεις οι
οποίες αναφέρονται σε εκτάσεις της Αγροτικής Αποκατάστασης στο Κόκκινο Λιμανάκι ως Δημόσιες, προφανώς δεν λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω.

Γ. Νομικό Καθεστώς
Οι ιδιοκτησίες της εκούσιας μεταβίβασης στο «Κόκκινο Λιμανάκι», αποτελούν κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας και έχει αποκλειστεί στο Ελληνικό Δημόσιο ρητά η δυνατότητα προβολής δικαιωμάτων κυριότητας στις εκτάσεις της κατηγορίας αυτής.
Το Ελληνικό Δημόσιο, με τις άδειες για την Εκούσια Μεταβίβαση υπέρ των ακτημόνων γεωργών Σπάτων, τους οποίους και το ίδιο όρισε ως δικαιούχους, είχε αναγνωρίσει ότι η περιοχή ανήκε στην Ι.Μ. Πεντέλης και εφ’ όσον θεώρησε την περιοχή κατάλληλη για αγροτική αποκατάσταση, εάν είχε το ίδιο δικαιώματα κυριότητας στο κτήμα αυτό, θα το είχε παραχωρήσει το ίδιο. Ήδη, το Ελληνικό Δημόσιο, αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, έχει προβεί σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις της κατηγορίας αυτής .

Δ. Πολεοδομικά στοιχεία
α1. Με την ΤΥ2234/11.6.1981 Απόφαση Νομάρχη αποφασίστηκε η επέκταση χερσαίας
ζώνης Λιμένος Ραφήνας[…] (ΦΕΚ 364/Δ/1981-Απαλλοτριώσεις).
α2. Με την 2669/7.4.1982 απόφαση Νομάρχη επικυρώθηκε η από του έτους 1961
έκθεση και το διάγραμμα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην
περιοχή από Πόρτο – Ράφτη μέχρι Σχοινιά Μαραθώνος (ΦΕΚ 449/Δ/1982-
Απαλλοτριώσεις)
α3. Με την Α5404/692π.ε./8.2.1983 εγκρίθηκε η δημιουργία ζώνης παραλίας στην
περιοχή από Πόρτο – Ράφτη μέχρι Σχοινιά Μαραθώνος (ΦΕΚ 52/Δ/1983-
Απαλλοτριώσεις)
Από τις παραπάνω απαλλοτριώσεις καμία δεν έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα.
β1. Η μισή κατά προσέγγιση έκταση της περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι και ειδικότερα το
παραλιακό τμήμα έχει καθοριστεί ως περιοχή Β’ Κατοικίας με το από 20.8.1985 Π.Δ.
του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ/1985).
β2. Με το από 20.2.2003 Π.Δ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 199/Δ/2003) διατηρήθηκε ο
χαρακτήρας της ζώνης υποδοχής β’ κατοικίας ενώ προς της παραλία καθορίστηκε
χρήση Θ1 (παραλιακή ζώνη).
Οι προβλεπόμενες χρήσεις αποτελούν κατεύθυνση για την μελλοντική πολεοδόμηση της
περιοχής, ενώ ο καθορισμός παραλιακής ζώνης έχει την έννοια του Οικιστικού Ελέγχου
και δεν συνιστά εν προκειμένω κήρυξη απαλλοτρίωσης ούτε πρέπει να συγχέεται με
τη ζώνη παραλίας που είχε εγκριθεί με τις 2669/7.4.1982 και Α5404/692π.ε./8.2.1983
αποφάσεις Νομάρχη (ΦΕΚ 449/Δ/1982 και 52/Δ/1983 αντίστοιχα).
β3. Με την 3208/27.1.2003 (ΦΕΚ 107/Δ/2003) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η
πολεοδομική μελέτη τμήματος της περιοχής που είχε οριστεί ως Β’ Κατοικία με το
από 20.8.1985 Π.Δ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ/1985) η οποία ακυρώθηκε από το ΣτΕ
για τυπικούς λόγους.
β4. Με το από 20.1.2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/2012) (επαν)εγκρίθηκε η πολεοδομική
μελέτη τμήματος της περιοχής που είχε οριστεί ως Β’ Κατοικία με το από 20.8.1985
Π.Δ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ/1985)
β5. Με το από 8.3.2017 Π.Δ. (ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2017) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη
τμήματος (δύο Οικοδομικά Τετράγωνα) της περιοχής που είχε οριστεί ως Β’ Κατοικία
με το από 20.8.1985 Π.Δ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ/1985)

Ε. Πρόταση Οικιστικής Πύκνωσης
Δυνάμει των παρ. 2Α, 2β και 4 του αρθ. 23 του ν. 3889/2010 και της
34844/11.7.2016 απόφασης Υπουργού περιβάλλοντος και Ενέργειας η Φ.Ε.Ο. Κόκκινο
Λιμανάκι υπέβαλλε στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και στην ΕΚΧΑ Α.Ε. περίγραμμα
Οικιστικής Πύκνωσης (ιώδες) για όλο το εναπομείναν εκτός σχεδίου τμήμα της
περιοχής Κόκκινο Λιμανάκι, έκτασης ~850στρ., προκειμένου να εξασφαλιστούν
επαρκείς εκτάσεις για την ορθή πολεοδομική οργάνωση και τη λειτουργία της
περιοχής.

Αρχική Sample Page

Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!